BackupCloud

Mějte svá data v bezpečí

Kontaktujte nás o individuální plán

společnost
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s.
se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
identifikační číslo: 28606582
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229
pro prodej služby Backup-Cloud prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.backup-cloud.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Služba Backup-Cloud je primárně určena pro bezpečné zálohování a zabezpečení dat uživatelů. Umístění záloh realizovaných prostřednictvím služby Backup-Cloud může být lokální off-line na IT prostředky uživatele nebo on-line do Cloudu poskytovatele služby.
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, identifikační číslo: 28606582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služby Backup-Cloud (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatelem“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.backup-cloud.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Služba Backup-Cloud je provozována a poskytována s využitím technologie Acronis AnyData Engine (dále jen „Software“) od firmy Acronis International GmbH (dále jen „poskytovatel licence“)
 • Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V tomto případě bude poskytovatel trvat na uzavření písemné smlouvy o poskytování služeb.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služby. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služby jsou poskytovatelem považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OMEZENÍ LICENCE

 • Uživatel nebude provádět zpětnou analýzu, rozklad, ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Software. Nebude a nedovolí ostatním měnit, překládat nebo vytvářet odvozená díla od Software.
 • Uživatel služby bere na vědomí a souhlasí, že služba Backup–Cloud je poskytována pouze pro uživatele s trvalým bydlištěm nebo místem podnikání na území ČR. Poskytovatel nepovolí použití služeb, pokud je koncový uživatel občanem nebo má trvalé bydliště v místech, která jsou pod kontrolou vlád: Kuby, Íránu, Súdánu, Severní Koree, Sýrie nebo jiných zemí, do kterých zakázali Spojené státy exportovat.
 • V rámci používání služby Backup-Cloud není přípustné zálohovat data nebo jiné materiály obsahující pornografii, násilí, krutost, podporující terorismus, nenávistné vyjadřování či podporu násilí vůči druhým, nebo jiný zakázaný obsah, ani službu používat ke sdílení takovéhoto obsahu. Rovněž není povoleno používání služby takovým způsobem, který by poškozoval práva ostatních uživatelů (zálohování obsahu na který se vztahují autorská práva, pokud není uživatel jejich držitelem).

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“).
 • Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

5. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Aktuální ceník služeb je uveden na webových stránkách poskytovatele. Poskytovatel má právo jednostranně měnit ceník služeb. Změna ceny bude oznámena Uživateli alespoň 30 dnů předem. Jestliže Uživatel nevyjádří nejpozději 14 dní před platností nových cen svůj nesouhlas, má se za to, že se změnou ceny souhlasí. Jestliže Uživatel vyjádří písemně nesouhlas s úpravou ceny, je smluvní vztah automaticky ukončen ke dni, který předchází datu změny ceny.
 • Cenu služeb bude stanovena dle aktuálně platného ceníku služeb ke dni uzavření smlouvy.
 • Cenu služeb dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli pouze bezhotovostně, převodem na účet poskytovatele, vedený u společnosti (dále jen „účet poskytovatele“)
 • Uživatel je povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Služba je fakturována jednou měsíčně, po ukončení kalendářního měsíce. Za každý i jen započatý kalendářní měsíc poskytování Služeb je účtovaná celá měsíční cena.
 • Faktura je Uživateli zasílána elektronicky na kontaktní adresu Uživatele.
 • V případě, že faktura za Služby není uhrazena do 30 dnů ode dne její splatnosti, je Poskytovatel oprávněn provést Deaktivaci Služby daného Uživatele.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí- li uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • Registrační údaje uživatele uvedené při vzniku smluvního vztahu (objednání služby) mohou být poskytnuty z důvodu kontroly a vyúčtování služeb poskytovateli licence v případě kontroly dodržování licenčních podmínek při poskytování služby Backup- Cloud uživatelům.
 • Poskytovatel služby nebude dešifrovat soubory koncových uživatelů, ledaže tak musí učinit za účelem dosažení souladu s právními předpisy, v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení (policie, soudy, státní zastupitelství). Poskytovatel služby, může rovněž zajistit přístup k datům koncového uživatele pro orgány státní správy, pokud má podezření nebo se domnívá, že data obsahují dětskou pornografii nebo jiný zakázaný obsah, nebo že se data používají pro nelegální účely.

7. POZASTAVENÍ LICENCE, SLUŽBY

 • Poskytovatel služby je oprávněn pozastavit službu jako celek nebo její část bezprostředně po oznámení této skutečnosti na webovém rozhraní obchodu z následujících důvodů:
  • V případě zajištění souladu s právním řádem na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení.
  • Pokud má poskytovatel služby nebo poskytovatel licence důvodné podezření, že uživatel jedná podvodně nebo v rozporu s právním řádem, nebo způsobem, který by mohl ohrozit poskytovatele služby nebo poskytovatele licence, nebo má důvod se domnívat, že Software nebo jakékoliv licenční klíče jsou použity podvodně.
  • Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty či škody vyplývající z nebo vztahující se k uvedenému pozastavení služeb ani z důvodu neodborného nebo neoprávněného použití služby
  • Pozastavení služby z výše uvedených důvodů, nezbavuje uživatele služeb povinnosti platit poskytovateli služeb za licence nebo služby poskytnuté před pozastavením nebo po pozastavení nebo jakékoliv dlužné částky za již odebrané služby.
  • V případě že má uživatel služby vůči poskytovateli služby závazky po lhůtě splatnosti déle než 14 kalendářních dní.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VYLOUČENÍ ŠKOD

 • Poskytovatel služby nenese zodpovědnost za chyby v Software ani za následné škody vzniklé v souvislosti s těmito chybami (včetně ztráty dat nebo ztráty zisku) Celková kumulovaná odpovědnost poskytovatele v souvislosti s těmito obchodními podmínkami, smlouvou a produktem, nepřesáhne výši licenčních poplatků uhrazených v průběhu trvání smluvního vztahu. Obě strany uznávají, že licenční poplatky odrážejí rozložení rizik výše uvedených.

9. UKONČENÍ SMLOUVY

 • Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou (e-mailem) a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi.
 • Uživatel a Poskytovatel se výslovně shodli, že Poskytovatel je oprávněn po ukončení smluvního vztahu kompletně smazat uživatelská data Objednavatele.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.
 • Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu uživatele či uvedenou uživatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele.

11. KOMUNIKACE MEZI UŽIVATELEM A POSKYTOVATELEM, DORUČOVÁNÍ

 • Veškeré závady Služby hlásí Uživatel na Helpdesk poskytovatele na kontakty, které jsou uvedeny na www.backup-cloud.cz
 • Jakékoliv další požadavky na Služby hlásí Uživatel Poskytovateli na kontakty, které jsou uvedeny na www.backup-cloud.cz
 • Všechna další oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena opačné straně, nebude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení se doručují druhé smluvní straně, a to některým ze způsobů dále uvedených:
  - doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku. V tomto případě se dokumenty považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, dnem vrácení zásilky v případě, že si ji adresát nevyzvedl, nebo v případě, že nebyl zastižen, a dále dnem, kdy adresát převzetí zásilky odmítl;
  - faxem nebo elektronickou poštou. V tomto případě se dokumenty považují za doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzení o úspěšném odeslání nebo potvrzení o doručení. Pro odstranění případných nedorozumění se smluvní strany zavazují vzájemně informovat o řádném doručení dokumentů zaslaných tímto způsobem.

12. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 • Uživatelé jsou povinni při využívání Služby dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Uživatelé zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.
 • Jestliže jsou součástí Služby programové produkty třetích stran, je Uživatel povinen zajistit, aby programové produkty byly používány v souladu s licenčními podmínkami třetích stran. Pro přístup Uživatelů k programovým produktům nesmí používat další systém, který by umožňoval nepřímý sdílený přístup uživatelů k programovému produktu (tzv. multiplexing). To platí i v případě, že Uživatel používá Služby jako součást řešení, které poskytuje dalším stranám.
 • Uživatelé nesmí využívat Služby k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.
 • Uživatelé nesmí odstraňovat, modifikovat anebo zakrývat jakákoli označení typu copyright, ochranné známky anebo jakákoliv označení autorských práv.
 • Uživatelé nesmí provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), zpětný překlad (decompiling) a dekompozici programů, které jsou součástí Služby.
 • Uživatelé nesmí narušovat stabilitu, blokovat anebo modifikovat jakoukoliv součást Služeb.
 • Uživatel nesmí při využívání Služeb vytvářet dojem, že se jedná o jinou právnickou nebo fyzickou osobu, než je pro používání Služeb registrována.
 • Uživatelé jsou povinni učinit odpovídající opatření k řádnému zabezpečení a ochraně přístupových kódů před zneužitím. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných kódů je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití Služby až do okamžiku oznámení této skutečnosti.
 • Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Služeb. Uživatel je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde.
 • Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o službách informační společnosti s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které dané Služby nabízí.
 • Každý Uživatel musí být řádně registrován dle požadavků Služeb. Za správnost a pravdivost registračních údajů odpovídá Uživatel.
 • Uživatel je povinen poskytnout součinnost a nezbytné informace třetí straně, která je vlastníkem autorským práv produktu, který je součástí Služby, jestliže tato třetí strana provádí audit týkající dodržování licenčních podmínek jejich produktů.

13. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • Poskytovatel je oprávněným uživatelem všech potřebných licencí potřebných k poskytování Služeb. Poskytovatel je také oprávněn nabízet užívání těchto licencí dalším subjektům, resp. poskytovat Služby s jejím využitím.
 • Poskytovatel poskytuje Uživateli technické konzultace na Služby a na produkty stran, kterou jsou součástí jeho služeb. Technické konzultace budou poskytnuty bez zbytečného prodlení a mohou být poskytnuty podle rozsahu a charakteru konzultace za úplatu.

14. DATA UŽIVATELE

 • Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů od ukončení Služby vymaže veškerá data Uživatele.
 • Uživatel může při ukončení Služby požadovat export svých dat. Poskytovatel provede Uživateli takový export dat, který je technicky realizovatelný.
 • Jestliže se jedná o výpověď Služby ze strany Uživatele, může Uživatel požádat o export dat nejpozději při výpovědi Služby. Export dat bude proveden k datu ukončení služeb.
 • Jestliže se jedná o výpověď Služby ze strany Poskytovatele, může Uživatel požádat o export dat nejpozději do 30 dnů před ukončením Služeb. Export dat bude proveden k datu ukončení služeb.
 • Jestliže se jedná okamžitou výpověď Služby ze strany Poskytovatele, může Uživatel požádat o export dat nejpozději do 14 dní od data obdržení výpovědi. Poskytovatel pak provede export dat platných ke dni ukončení služby.
 • Poskytovatel může za export dat požadovat úplatu.

15. DEAKTIVACE SLUŽBY

 • Poskytovatel je oprávněn Deaktivovat službu v případě, že Uživatel neplní své finanční závazky nebo Uživatel poruší povinnosti definované v těchto podmínkách.
 • Služba bude opět aktivována, pokud pominou důvody, pro které byla Služba deaktivována.

16. UKONČENÍ SLUŽEB

 • Uživatel má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodů. K ukončení smlouvy dojde k poslednímu dni měsíce, kdy došlo k doručení výpovědi smlouvy.
 • Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi smlouvy.
 • Pokud Uživatel porušuje Podmínky závažným způsobem má Poskytovatel právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou účinností. Za závažné porušení se považuje porušení uvedených povinností bodů uvedených v kapitole Práva a povinnosti Uživatele.
 • Pokud je Uživatel v prodlení s platbou faktury a již došlo k Deaktivaci služby a pokud Uživatel neuhradí dlužnou částku do 30 dnů od data Deaktivace služby, dochází k automatické výpovědi Služeb ze strany Provozovatele.

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • Poskytovatel se v maximálním rozsahu povoleném platným právním řádem zříkají jakýchkoliv záruk a odpovědnosti za jakékoli škody a újmy ať přímé nebo nepřímé nebo následné, které by mohly vzniknout v souvislosti se Službami
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Změnu Podmínek oznámí Uživateli nejpozději 30 dní předem před jejich účinností.
 • Podmínky jsou uveřejněny na www.backup-cloud.cz
 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2017